Sustainable
financing

Om al deze risico's als financiële sector het hoofd te kunnen bieden en de doelstellingen van Parijs te kunnen halen, streven centrale banken en toezichthouders een vergroening van het financiële systeem na. Daartoe zijn centrale banken en toezichthouders een samenwerkingsverband gestart in de vorm van het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System. Ook de Europese Commissie is met een actieplan gekomen om de randvoorwaarden te scheppen opdat de financiële sector een belangrijke rol kan vervullen voor wat betreft het financieren van de omschakeling naar een klimaat neutrale samenleving. Louter met publieke middelen is die transitie niet te realiseren, aldus de Commissie.

“Om de doelstellingen 
van Parijs te kunnen halen, streven centrale banken 
en toezichthouders een vergroening van het financiële systeem na”

— Paul Hopman, Country Managing Partner

T: +31 (0)20 5419 952
M: +31 (0)6 2955 5629
paul.hopman@dlapiper.com

het stijgen van het niveau van de zeeën. Klimaatbeleid, mede als gevolg van veranderende voorkeuren van consumenten, denk hierbij ook aan global campaigning bij maatschappelijke organisaties of activistische aandeelhouders, en technologische ontwikkelingen, kan ertoe leiden dat het risicoprofiel van kredietnemers versneld wijzigt. De daarmee samenhangende risico's zullen mogelijk leiden tot afschrijvingen op kredieten en/of tot versnelde herwaardering van investeringen. En uiteindelijk zullen deze risico's ook in-geprijsd moeten worden.

 

De algemene mening is langzamerhand toch wel dat beide soorten klimaat gerelateerde risico's ook dreigen voor de financiële sector. Schadelasten voor verzekeraars zullen waarschijnlijk toenemen en worden minder voorspelbaar. Kredietverschaffers zullen mogelijk geconfronteerd worden met het verloren gaan van zekerheden, maar ook met allerlei andere effecten zoals algeheel lagere economische groei en politieke instabiliteit. Een keten van risico's kan op deze wijze de financiële sector insluipen, zoals bijvoorbeeld instabiliteit veroorzaakt door migratiestromen als gevolg van voedselschaarste en/of watergebrek en/of onbewoonbaarheid door

In het Global Risks Report 2019 van het World Economic Forum zijn 3 van de 5 meest voorkomende wereldwijde risico's gerelateerd aan de huidige klimaatverandering. Vier van vijf risico's die als het meest ingrijpend worden gezien, hangen daar ook mee samen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen fysieke risico's door klimaat gerelateerde schade zoals hitte, storm, water, droogte en het mislukken van oogsten, en transitierisico's als gevolg van de omschakeling naar een klimaat neutrale samenleving.

Het huidige actieplan behelst verkort weergegeven dat er een algemene definitie moet komen wat duurzaamheid betekent en welke investeringen de meeste impact kunnen hebben. Hier wordt een systeem aan gekoppeld op basis waarvan de duurzaamheid van financiële producten geduid kan worden, in combinatie met communicatieverplichtingen voor financiële instellingen. Met andere woorden: welke financiële producten dragen bij aan de omschakeling naar de duurzame samenleving en hoe worden u en ik daarover voorgelicht? Ook op prudentieel vlak wil de Europese Commissie met voorstellen komen om het voor financiële sector mogelijk en aantrekkelijk te maken om bij te dragen aan de omschakeling. 

Tot slot beoogt de Europese Commissie een set aan regels die de financiële sector verplicht om vanuit boekhoudperspectief verantwoording af te leggen over de duurzaamheid van het gevoerde (financiële) beleid, zonder dat deze regels de financiële sector ontmoedigen om voor lange termijn- en duurzame investeringen te kiezen. De financiële sector doet al veel om bij te dragen aan de omschakeling naar een duurzame samenleving, maar de wereld zal nog meer van de sector verwachten. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich, maar ook heel veel kansen onder meer om de krassen op het blazoen van de sector weg te poetsen door op een zeer belangrijk onderwerp een voortrekkersrol te vervullen.

Sustainable
financing

In het Global Risks Report 2019 van het World Economic Forum zijn 3 van de 5 meest voorkomende wereldwijde risico's gerelateerd aan de huidige klimaatverandering. Vier van vijf risico's die als het meest ingrijpend worden gezien, hangen daar ook mee samen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen fysieke risico's door klimaat gerelateerde schade zoals hitte, storm, water, droogte en het mislukken van oogsten, en transitierisico's als gevolg van de omschakeling naar een klimaat neutrale samenleving.

Scroll naar beneden

het stijgen van het niveau van de zeeën. Klimaatbeleid, mede als gevolg van veranderende voorkeuren van consumenten, denk hierbij ook aan global campaigning bij maatschappelijke organisaties of activistische aandeelhouders, en technologische ontwikkelingen, kan ertoe leiden dat het risicoprofiel van kredietnemers versneld wijzigt. De daarmee samenhangende risico's zullen mogelijk leiden tot afschrijvingen op kredieten en/of tot versnelde herwaardering van investeringen. En uiteindelijk zullen deze risico's ook in-geprijsd moeten worden.

 

De algemene mening is langzamerhand toch wel dat beide soorten klimaat gerelateerde risico's ook dreigen voor de financiële sector. Schadelasten voor verzekeraars zullen waarschijnlijk toenemen en worden minder voorspelbaar. Kredietverschaffers zullen mogelijk geconfronteerd worden met het verloren gaan van zekerheden, maar ook met allerlei andere effecten zoals algeheel lagere economische groei en politieke instabiliteit. Een keten van risico's kan op deze wijze de financiële sector insluipen, zoals bijvoorbeeld instabiliteit veroorzaakt door migratiestromen als gevolg van voedselschaarste en/of watergebrek en/of onbewoonbaarheid door

T: +31 (0)20 5419 952
M: +31 (0)6 2955 5629
paul.hopman@dlapiper.com

“Om de doelstellingen 
van Parijs te kunnen halen, streven centrale banken 
en toezichthouders een vergroening van het financiële systeem na”

— Paul Hopman,
Country Managing Partner

Om al deze risico's als financiële sector het hoofd te kunnen bieden en de doelstellingen van Parijs te kunnen halen, streven centrale banken en toezichthouders een vergroening van het financiële systeem na. Daartoe zijn centrale banken en toezichthouders een samenwerkingsverband gestart in de vorm van het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System. Ook de Europese Commissie is met een actieplan gekomen om de randvoorwaarden te scheppen opdat de financiële sector een belangrijke rol kan vervullen voor wat betreft het financieren van de omschakeling naar een klimaat neutrale samenleving. Louter met publieke middelen is die transitie niet te realiseren, aldus de Commissie.

Het huidige actieplan behelst verkort weergegeven dat er een algemene definitie moet komen wat duurzaamheid betekent en welke investeringen de meeste impact kunnen hebben. Hier wordt een systeem aan gekoppeld op basis waarvan de duurzaamheid van financiële producten geduid kan worden, in combinatie met communicatieverplichtingen voor financiële instellingen. Met andere woorden: welke financiële producten dragen bij aan de omschakeling naar de duurzame samenleving en hoe worden u en ik daarover voorgelicht? Ook op prudentieel vlak wil de Europese Commissie met voorstellen komen om het voor financiële sector mogelijk en aantrekkelijk te maken om bij te dragen aan de omschakeling. Tot slot beoogt de Europese Commissie een set aan regels die de financiële sector verplicht om vanuit boekhoudperspectief verantwoording af te leggen over de duurzaamheid van het gevoerde (financiële) beleid, zonder dat deze regels de financiële sector ontmoedigen om voor lange termijn- en duurzame investeringen te kiezen. De financiële sector doet al veel om bij te dragen aan de omschakeling naar een duurzame samenleving, maar de wereld zal nog meer van de sector verwachten. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich, maar ook heel veel kansen onder meer om de krassen op het blazoen van de sector weg te poetsen door op een zeer belangrijk onderwerp een voortrekkersrol te vervullen.