De industrie - uitdagingen
uit de praktijk bij
verduurzaming
Wat zijn de
oplossingsrichtingen?
De industrie - uitdagingen uit de praktijk bij verduurzaming

De industriesector wil graag een bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Omdat Nederland vooruitstrevend is op dit gebied en de meeste bedrijven de noodzaak zien om (vroeg of laat) te innoveren, wordt het verduurzamingsproces door de sector gezien als kans om een voorsprong te nemen op de concurrentie in het buitenland. Om dit zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is het ten eerste van belang dat de overheid duidelijkheid verschaft over het meerjarenbeleid in haar taak als coördinator en stimulator.

Daarnaast is het vinden van een balans tussen restricties in de vorm van bijvoorbeeld extra belastingen aan de ene kant en positieve stimuli in de vorm van bijvoorbeeld subsidies aan de andere kant van belang. Zo wordt gezorgd dat het level playing field niet zodanig wordt verstoord dat bedrijven geen ruimte meer hebben om te investeren in duurzame oplossingen. Ten slotte is een reductie van 95% alleen mogelijk als alle sectoren inclusief de overheid samenwerken. De industriesector is ervan overtuigd dat wanneer de overheid een helder beleid voert en vooral kansen biedt op het gebied van innovatie, de diverse sectoren verenigd in de verschillende klimaattafels het voor elkaar kunnen krijgen om de doelstelling in 2050 te halen.

De industriesector is ervan overtuigd dat wanneer de overheid een helder beleid voert en innovatie stimuleert, zij de doelstelling in 2050 kunnen halen

— Richard Fens, Partner Corporate

T: +31 (0)20 5419 896
M: +31 (0)6 2509 8568
richard.fens@dlapiper.com

Wat zijn de grootste
uitdagingen?
De industrie - uitdagingen uit de praktijk bij verduurzaming
  • De innovatie in de industriële sector wordt geremd doordat de overheid niet voor duidelijke en consistente regelgeving zorgt. Er wordt nog veel discussie gevoerd over de manier waarop de klimaatdoelen gehaald moeten worden. Veel bedrijven investeren al in het klimaat en willen nu investeringen voor de (middel)lange termijn doen. Het overheidsbeleid voor deze termijnen is echter nog op veel punten onzeker. Als hier meer duidelijkheid over komt, neemt het aantal en de omvang van de investeringen toe.

  • Het level playing field moet in balans worden gehouden. Kostenverhogingen die teveel op de winstgevendheid van bedrijven drukken, zorgen ervoor dat de verduurzaming vertraging oploopt doordat er geen budget meer resteert. Bedrijven zijn welwillend om te investeren in verduurzaming, maar hoge belastingen of heffingen kunnen ten koste gaan van de nettowinst en zelfs zorgen dat grote chemiebedrijven hun activiteiten naar het buitenland verplaatsen. Dit geldt zeker voor bedrijven met hun hoofdkantoor buiten Nederland.

  • Banken moeten meer worden meegenomen in het proces van verduurzaming. De bankensector is in staat om de doelstellingen van de industriesector nog verder aan te scherpen als zij eerder met de industrie en andere stakeholders om tafel kan zitten. Vanuit de overheid (de ECB) zou er meer flexibiliteit moeten komen in de regelgeving rondom kapitaaleisen. Banken kunnen dan meer geld beschikbaar maken voor groene investeringen, die risicovoller zijn.

  • Andere uitdagingen die genoemd werden, betreffen de kwaliteit van de ratings op duurzaamheidsgebied die door rating agencies worden afgegeven. Deze moeten nog verder verbeterd worden en gedetailleerder worden, zodat banken en investeerders in staat zijn om de mate van verduurzaming bij bedrijven goed te meten. Een andere uitdaging die voorbij kwam, betreft het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende sectoren.

Wanneer de industriesector eenmaal weet waar zij aan toe is, leidt dat tot meer investeringen op het gebied van duurzaamheid

— Rutger Oranje, Partner Real Estate

T: +31 (0)20 5419 810
M: +31 (0)6 5317 4098
rutger.oranje@dlapiper.com

Waar staan we nu?
De industrie - uitdagingen uit de praktijk bij verduurzaming

in de industrie), zijn zich er bewust van dat ze vroeg of laat moeten innoveren en grijpen het Klimaatakkoord en de aanstaande klimaatwetgeving aan als kans om hierin voorop te lopen. De industrie kan leven met een CO2-heffing, mits die niet te hoog wordt want dat zou de concurrentie-positie kunnen aantasten. En als de gelden vanuit deze heffing dan niet naar de schatkist vloeien maar beschikbaar blijven voor de industrie, bijvoorbeeld via innovatie en subsidies.

Ook in de industrie staat het klimaatvraagstuk bovenaan de prioriteitenlijst. Bedrijven in de industrie staan over het algemeen zeer positief en constructief tegenover het terugdringen van de CO2-uitstoot. Naast het feit dat de overheid (steeds meer) regels oplegt, zien zij het ook als hun maatschappelijke taak om ambitieuze doelstellingen voor zichzelf te formaliseren en zo een bijdrage te leveren aan een reductie van de uitstoot van broeikas-gassen in 2050 met 95%. Ook bedrijven waarvan het hoofdkantoor buiten Nederland is gevestigd (dit is het geval bij negen van de twaalf grootste vervuilers

De industrie is zeer actief en ambitieus als het gaat om haar bijdrage aan de doelstellingen van het klimaatakkoord en de verduurzaming van de productieprocessen. In deze workshop deelde de industrie de uitdagingen die zij in de praktijk zien. Een gelijk speelveld met gelijke spelregels is belangrijk. Visie hebben is één kant van de medaille, maar implementatie is uiteindelijk “the proof of the pudding”.

De industrie - uitdagingen
uit de praktijk bij
verduurzaming

De industrie is zeer actief en ambitieus als het gaat om haar bijdrage aan de doelstellingen van het klimaatakkoord en de verduurzaming van de productieprocessen. In deze workshop deelde de industrie de uitdagingen die zij in de praktijk zien. Een gelijk speelveld met gelijke spelregels is belangrijk. Visie hebben is één kant van de medaille, maar implementatie is uiteindelijk “the proof of the pudding”.

Scroll naar beneden

Waar staan we nu?
De industrie - uitdagingen uit de praktijk bij verduurzaming

Ook in de industrie staat het klimaatvraagstuk bovenaan de prioriteitenlijst. Bedrijven in de industrie staan over het algemeen zeer positief en constructief tegenover het terugdringen van de CO2-uitstoot. Naast het feit dat de overheid (steeds meer) regels oplegt, zien zij het ook als hun maatschappelijke taak om ambitieuze doelstellingen voor zichzelf te formaliseren en zo een bijdrage te leveren aan een reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95%. Ook bedrijven waarvan het hoofdkantoor buiten Nederland is gevestigd (dit is het geval bij negen van de twaalf grootste vervuilers in de industrie), zijn zich er bewust van dat ze vroeg of laat moeten innoveren en grijpen het Klimaatakkoord en de aanstaande klimaatwetgeving aan als kans om hierin voorop te lopen. De industrie kan leven met een CO2-heffing, mits die niet te hoog wordt want dat zou de concurrentiepositie kunnen aantasten. En als de gelden vanuit deze heffing dan niet naar de schatkist vloeien maar beschikbaar blijven voor de industrie, bijvoorbeeld via innovatie en subsidies.

T: +31 (0)20 5419 810
M: +31 (0)6 5317 4098
rutger.oranje@dlapiper.com

Wanneer de industriesector eenmaal weet waar zij aan toe is, leidt dat tot meer investeringen op het gebied van duurzaamheid

— Rutger Oranje, Partner Real Estate

Wat zijn de grootste
uitdagingen?
De industrie - uitdagingen uit de praktijk bij verduurzaming
  • De innovatie in de industriële sector wordt geremd doordat de overheid niet voor duidelijke en consistente regelgeving zorgt. Er wordt nog veel discussie gevoerd over de manier waarop de klimaatdoelen gehaald moeten worden. Veel bedrijven investeren al in het klimaat en willen nu investeringen voor de (middel)lange termijn doen. Het overheidsbeleid voor deze termijnen is echter nog op veel punten onzeker. Als hier meer duidelijkheid over komt, neemt het aantal en de omvang van de investeringen toe.

  • Het level playing field moet in balans worden gehouden. Kostenverhogingen die teveel op de winstgevendheid van bedrijven drukken, zorgen ervoor dat de verduurzaming vertraging oploopt doordat er geen budget meer resteert. Bedrijven zijn welwillend om te investeren in verduurzaming, maar hoge belastingen of heffingen kunnen ten koste gaan van de nettowinst en zelfs zorgen dat grote chemiebedrijven hun activiteiten naar het buitenland verplaatsen. Dit geldt zeker voor bedrijven met hun hoofdkantoor buiten Nederland.

  • Banken moeten meer worden meegenomen in het proces van verduurzaming. De bankensector is in staat om de doelstellingen van de industriesector nog verder aan te scherpen als zij eerder met de industrie en andere stakeholders om tafel kan zitten. Vanuit de overheid (de ECB) zou er meer flexibiliteit moeten komen in de regelgeving rondom kapitaaleisen. Banken kunnen dan meer geld beschikbaar maken voor groene investeringen, die risicovoller zijn.

  • Andere uitdagingen die genoemd werden, betreffen de kwaliteit van de ratings op duurzaamheidsgebied die door rating agencies worden afgegeven. Deze moeten nog verder verbeterd worden en gedetailleerder worden, zodat banken en investeerders in staat zijn om de mate van verduurzaming bij bedrijven goed te meten. Een andere uitdaging die voorbij kwam, betreft het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende sectoren.

De industriesector is ervan overtuigd dat wanneer de overheid een helder beleid voert en innovatie stimuleert, zij de doelstelling in 2050 kunnen halen

— Richard Fens, Partner Corporate

T: +31 (0)20 5419 896
M: +31 (0)6 2509 8568
richard.fens@dlapiper.com

Wat zijn de
oplossings-
richtingen?
De industrie - uitdagingen uit de praktijk bij verduurzaming

De industriesector wil graag een bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Omdat Nederland vooruitstrevend is op dit gebied en de meeste bedrijven de noodzaak zien om (vroeg of laat) te innoveren, wordt het verduurzamingsproces door de sector gezien als kans om een voorsprong te nemen op de concurrentie in het buitenland. Om dit zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is het ten eerste van belang dat de overheid duidelijkheid verschaft over het meerjarenbeleid in haar taak als coördinator en stimulator.

Daarnaast is het vinden van een balans tussen restricties in de vorm van bijvoorbeeld extra belastingen aan de ene kant en positieve stimuli in de vorm van bijvoorbeeld subsidies aan de andere kant van belang. Zo wordt gezorgd dat het level playing field niet zodanig wordt verstoord dat bedrijven geen ruimte meer hebben om te investeren in duurzame oplossingen. Ten slotte is een reductie van 95% alleen mogelijk als alle sectoren inclusief de overheid samenwerken. De industriesector is ervan overtuigd dat wanneer de overheid een helder beleid voert en vooral kansen biedt op het gebied van innovatie, de diverse sectoren verenigd in de verschillende klimaattafels het voor elkaar kunnen krijgen om de doelstelling in 2050 te halen.